• Opdrachtgever: Lingecollege via Colourful People
 • Website
Lingecollege via Colourful People

Vier leden Raad van Toezicht

Geplaatst op 7 juni 2024
 • Tiel
 • WO
 • Reageren voor 28 juni 2024 nog 9 dagen

Onderschrijf je het grote belang van uitstekend onderwijs en een fijne school voor leerlingen en medewerkers? Ben je deskundig op HR, financiën, juridische zaken of onderwijsbeleid en draag je graag als toezichthouder een maatschappelijk steentje bij? Meld je dan snel.

Lingecollege is al meerdere generaties dé middelbare school voor openbaar onderwijs voor kinderen en jongeren uit Tiel en omgeving. Voor het Lingecollege gaat het over meer dan kennis overbrengen. Het gaat ook over persoonlijke groei. Wij zoeken voor het Lingecollege vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht, met specifieke expertise op vier gebieden: HR, financiën & huisvesting, juridische zaken en onderwijsbeleid & kwaliteit. We zoeken hier bevlogen en maatschappelijk geëngageerde mensen voor die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Lingecollege. Herken jij je hierin? Dan zien we graag je reactie!

Over Lingecollege

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, ofwel het Lingecollege, is als openbare scholengemeenschap een belangrijke onderwijsspeler die gevestigd en geworteld is in Tiel. Met circa 2200 leerlingen, ruim 250 medewerkers en een budget van € 19 miljoen werkt het Lingecollege actief aan het verzorgen van uitstekend onderwijs en het begeleiden van jongeren om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Het Lingecollege stelt daarbij de volgende uitgangspunten centraal: ontdekken, nieuwsgierig, vertrouwd, positief en betrokken en biedt een breed spectrum aan opleidingen verdeeld over vijf locaties: van praktijkonderwijs, beroepscollege (vmbo-basis en vmbo-kader), mavo, lyceum (havo en vwo) en eerste opvang anderstaligen (ISK). Voor het Lingecollege gaat het zoals gezegd over meer dan kennis overbrengen. Het is dan ook de missie om jongeren te begeleiden om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij die in snel tempo verandert en waarvan minder dan ooit duidelijk is hoe die er op termijn uit gaat zien.

Organisatie en ontwikkelingen

Het Lingecollege werd bestuurd door een eenhoofdig bestuur met daaronder twee locatiedirecteuren (onderwijs en bedrijfsvoering). In 2023 heeft zich een bestuurscrisis voorgedaan met een behoorlijke impact. Dit heeft tot de nodige interventies geleid en tot een aantal fundamentele wijzigingen op bestuurlijk en toezichthoudend niveau. Zo is er een externe en onafhankelijke voorzitter benoemd, heeft het (interim) bestuur extern onderzoek uitgezet in de organisatie en zijn er stappen gezet om een aantal zaken te verbeteren. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van een nieuwe organisatiestructuur waarin de bestuurdersfunctie is vervangen door die van rector/directeur-bestuurder. De werving van deze functionaris loopt parallel aan de werving van de nieuwe leden van de RvT. Kortom, het zijn woelige wateren geweest, maar sinds enige tijd is het Lingecollege voortvarend bezig met een flink aantal herstelopdrachten rond onderwijskwaliteit en sociale veiligheid en wordt er hard gewerkt aan verbetering en vertrouwen.

Gezocht: vier leden van de Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van meerdere leden zijn wij voor de Raad van Toezicht van Lingecollege op zoek naar vier nieuwe leden. Voor deze leden zoeken we graag (een combinatie van) specifieke ervaringen en deskundigheden:

 • Expertise en ervaring in HR (op voordracht van de MR)
 • Expertise en ervaring in financiën en huisvesting
 • Expertise en ervaring in juridische zaken
 • Expertise en ervaring in onderwijs

Profiel Lid met portefeuille HR

We zoeken een kandidaat met bij voorkeur ruime ervaring met strategisch personeelsbeleid, vitaliteit, werkdruk, diversiteit en inclusie, leiderschap en andere personeelsvraagstukken. Je hebt een duidelijke visie op de waarde van medewerkers- en personeelsbeleid en kunt op strategisch niveau reflecteren en de raad en het bestuur adviseren op HR-gerelateerde ontwikkelingen.

Profiel Lid met portefeuille Financiën en huisvesting

We zoeken een kandidaat met een stevig financieel profiel, ervaring met huisvesting en vastgoed is een pré. Je beschikt over kennis van strategische financiële planning en kan toezien op de vaststelling van jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en hebt brede ervaring in bedrijfsvoering, control en risicomanagement. Kennis van onderwijsbekostigingssystematiek strekt tot aanbeveling. Je bent bereid als voorzitter zitting te nemen in de auditcommissie.

Profiel Lid met portefeuille Juridische zaken

Wij zoeken een kandidaat met een breed juridisch profiel en kennis van governance vraagstukken. Je hebt ervaring op strategisch niveau in een grotere organisatie. Je bent in staat om je snel een goed beeld eigen te maken van een onderwijsorganisatie op grond waarvan je de juridisch-bestuurlijke aspecten van het Lingecollege kunt bevragen en beoordelen.

Profiel Lid met portefeuille Onderwijs

Wij zoeken een kandidaat die het onderwijs van binnenuit kent en begrijpt en bij voorkeur met het Voortgezet Onderwijs bekend is. Je hebt op strategisch niveau ervaring met complexe veranderingsprocessen in het onderwijs. Je hebt inzicht en ervaring op het gebied van kwaliteitsborging en kwaliteitsbewust zijn in onderwijsorganisaties. Je kan vanuit je kennis en ervaring als toezichthouder analytisch mee sparren over de koers van onderwijs en kwaliteit.

Raad van Toezicht - taken en tijdsbesteding

Lingecollege wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor school-overstijgende aangelegenheden en de vaststelling van de kaders van het onderwijs-, personeels-, financieel- en huisvestingsbeleid en de Raad van Toezicht toezicht houdt op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Lingecollege en gevraagd en ongevraagd advies geeft. De RvT ziet toe op naleving van wettelijke voorschriften en de Code goed bestuur, zoals is vastgesteld door de VO Raad. De rector/directeur-bestuurder heeft de verplichting om de RvT goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) meerjarige beleidsplannen. De RvT beoordeelt vanuit de werkgeversrol ook het functioneren van de rector/directeur-bestuurder. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolvaste opvatting over de verhouding tussen toezichthouder en bestuur en een vast te stellen visie op governance en goed toezichthouden. De RvT bestaat uit vijf leden en binnen de raad zijn drie commissies actief; te weten de auditcommissie, de commissie onderwijs en de remuneratiecommissie.Benoeming van leden vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen een bij de complexiteit van de opdracht passende jaarlijkse vergoeding.

De RvT komt minimaal 5 á 6 keer per jaar bijeen en daarnaast komen leden in de diverse commissies bijeen. Verder zijn er regelmatig werkbezoeken aan of events bij de diverse opleidingen die onderdeel vormen van het Lingecollege waarbij je aanwezigheid als toezichthouder op prijs wordt gesteld. Er wordt gestreefd naar een sfeer en wijze van omgang die professioneel is met een open en constructief-kritische aanspreekcultuur. De RvT fungeert als multidisciplinair team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt, elk lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van het Lingecollege te kunnen beoordelen. Onafhankelijkheid, betrokkenheid, rolvastheid en integriteit zijn daarbij fundamentele uitgangspunten. We zorgen er graag voor dat ook met de komst van de vier nieuwe leden de RvT een afspiegeling vormt van onze samenleving qua gender, afkomst, leeftijd en maatschappelijke perspectieven.

Toezicht nieuwe stijl

De rol van de toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de organisatie en het onderwijs en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie.Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij idealiter, naast specifieke competenties, voldoen aan het algemene profiel ende volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met onderwijs in het algemeen en de maatschappelijke doelstellingen van Lingecollege;
 • Brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;
 • Analytisch vermogen, kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • Signaleren en inbrengen van relevante maatschappelijke c.q. regio specifieke ontwikkelingen in beleidsdiscussies binnen de Raad van Toezicht;
 • Kan onafhankelijk en kritisch opereren;
 • Kan goed werken in teamverband en heeft goede communicatie- en vergadervaardigheden;
 • Het vermogen om het bestuur als klankbord en sparringpartner bij te staan;
 • Toezichthoudende ervaring en een duidelijke visie op toezicht en governance;
 • En brengt de volgende persoonlijke kwaliteiten mee: authenticiteit, bestuurlijk vermogen, helicopterview, integriteit en moreel besef.

Geïnteresseerd?

Lingecollege laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People via 06-43449717 of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina.

NB: Je krijgt een automatische bevestiging van je sollicitatie wanneer je je gegevens uploadt via onze website. Mocht je geen bevestiging ontvangen, neem dan ajb direct per mail contact op met Naima Azough op n.azough@colourfulpeople.nl.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?