Algemene Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de website door de bezoeker en het gebruik van de dienst door de gebruiker. De gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Colourful jobs. Door de Website te bezoeken verklaart u gebonden te zijn aan de gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1 De Website en de Dienst

1. De gebruiker kan een aanvraag voor het plaatsen van een vacature doen door middel van het indienen van het opgaveformulier. Na plaatsing van de vacature ontvangt de gebruiker een bevestiging hiervan en een factuur. De overeenkomst komt tot stand na plaatsing van de vacature door Colourful jobs.
2. Colourful jobs levert aan de gebruiker, onder de voorwaarden van de overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden, de dienst zoals in de overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden is beschreven.
3. Colourful jobs behoudt zich het recht om zonder toelichting de publicatie van een vacature te weigeren. Colourful jobs is niet aansprakelijk voor enige daardoor geleden en/of te lijden schade. De gebruiker vrijwaart Colourful jobs van aanspraken op schade in dat verband. 
4. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Colourful jobs louter een platform biedt waarop gebruikers en werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Colourful jobs heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de vacature-informatie en andere informatie die door gebruikers met behulp van de website en/of dienst ter beschikking wordt gesteld. Ook heeft Colourful jobs geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van vacatures zoals deze door gebruikers op de website en/of dienst wordt geplaatst. Indien een andere gebruiker, een bezoeker of een derde aan Colourful jobs melding maakt van onrechtmatige vacature-informatie, en dit aannemelijk maakt, dan zal Colourful jobs de betreffende vacature-informatie of de vacature verwijderen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Colourful jobs niet aansprakelijk is voor het verwijderen van de betreffende vacature-informatie of van de vacature.
5. Colourful jobs is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door gebruikers of bezoeker van de dienst. Colourful jobs biedt dan ook geen garantie op succes.
6. Colourful jobs heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst tussen gebruikers en bezoekers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Colourful jobs is geen partij bij enige overeenkomst tussen gebruikers en bezoekers.
7. De gebruiker en de bezoeker zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de website verrichten.
8. De gebruiker en de bezoeker aanvaarden dat de website en de dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals zij die aantreffen op de website op het moment van gebruik. Colourful jobs sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de website en/of de dienst, tenzij anders is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
9. Colourful jobs is te allen tijde gerechtigd de website en/of dienst te wijzigen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen, zonder op enig wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden gehouden jegens de gebruiker en de bezoeker. Indien de gebruiker en de bezoeker zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen,staat het hun vrij om de website en/of dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 2 Opgaveformulier
1. De gebruiker dient de vacature ter plaatsing in te dienen door middel van het invullen en verzenden van het opgaveformulier. De gebruiker garandeert dat de op het opgaveformulier ingevulde informatie compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist is.
2. De gebruiker mag geen opgaveformulier op naam van een ander of op naam van een fictief persoon indienen. Colourful jobs gaat ervan uit dat de gebruiker daadwerkelijk degene is die het opgaveformulier indient.

Artikel 3 Regels voor het gebruik van de website en de dienst
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de door hen ingevulde informatie, waaronder de vacature-informatie en de account-informatie.
2. Het is de gebruiker en bezoeker niet toegestaan om via de dienst ter beschikking gestelde content van Colourful jobs of vacature-informatie van andere gebruikers te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden of om daarmee enige andere onrechtmatige handeling te verrichten, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen het verzamelen of gebruiken van gegevens van andere gebruikers om vervolgens deze gebruikers te benaderen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn, zoals voor ander werk en/of andere geschikte kandidaten.
3. De gebruiker vrijwaart Colourful jobs voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de dienst door de gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van vacature-informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 4 Betaling en prijs
1. De prijs voor de plaatsing van de vacature is te vinden op de website.
2. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.
3. Betaling door de gebruiker vindt plaats door het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum naar de op de factuur vermelde bankrekening over te maken.
4. Indien de gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, zal Colourful Jobs de gebruiker daarover sommeren en heeft de gebruiker een termijn van 14 dagen om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Colourful jobs gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval worden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij de gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 5 Vacature-informatie
1. Door het plaatsen van vacature-informatie verstrekt de gebruiker aan Colourful jobs een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze vacature-informatie openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit, in het kader van het aanbieden van de dienst, redelijkerwijs noodzakelijk of gewenst is.
2. De dienst kan gebruikt worden door bezoekers van de website. Colourful job s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers en/of andere bezoekers van de website.
3. Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van Colourful jobs, niet toegestaan om vacatures te plaatsen waarin wordt geworven voor meerdere functies.
4. Het is de gebruiker niet toegestaan om vacature-informatie te plaatsen die:
a. reclameboodschappen bevat;
b. verwijst naar andere vacatures en/of informatie die niet vermeld staan op de Website;
c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
d. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de gebruiker bij Colourful jobs betrokken is;
e. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
f. inbreuk maakt op de rechten van Colourful jobs en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacy-rechten;
g. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; en/of
h. de belangen en goede naam van Colourful jobs kan schaden.
5. De gebruiker garandeert dat de door hen geplaatste vacature-informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde vacature-informatie inbreuk maakt op diens (intellectuele eigendoms)rechten dan wel de (intellectuele eigendoms)rechten van een andere gebruiker of een derde, zal gebruiker dit onverwijld aan Colourful jobs melden via de contactpagina op de website van Colourful jobs. De gebruiker vrijwaart Colourful jobs van aanspraken op schade in dat verband.
6. Colourful jobs behoudt zich het recht om vacature-informatie in te korten, te wijzigen, of te verwijderen van de website en de dienst, indien dit naar het oordeel van Colourful jobs noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Colourful jobs.
7. Colourful jobs behoudt zich het recht voor het bij de vacature-informatie aangeleverde beeld c.q. het logo van de organisatie van de gebruiker binnen het klanten/opdrachten-overzicht (website logo-slider) alsmede de algemene presentatie van Colourful jobs uit te lichten.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de dienst en de content (met uitzondering van de vacature-informatie) berusten bij Colourful jobs.
2. Het is de gebruiker en de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de dienst of de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content en vacature-informatie van (andere) gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Colourful jobs of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

Artikel 7 Privacy
Tijdens het indienen van het opgaveformulier en bij gebruik van de dienst verstrekt de gebruiker gegevens aan Colourful jobs. Indien deze gegevens persoonsgegevens zijn, zullen deze conform de privacyverklaring van Colourful jobs en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Colourful jobs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de website en/of dienst door derden.
2. Colourful jobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de dienst en het ter beschikking stellen van de website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
3. Indien Colourful jobs onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens gebruiker of bezoeker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is Colourful jobs uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die gebruiker of bezoeker lijdt als gevolg van een aan Colourful jobs toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag maximaal ter grootte van de vergoedingen die Colourful jobs gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de gebruiker of de bezoeker. De totale aansprakelijkheid jegens de gebruiker zal nooit meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) bedragen.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
5. Iedere aansprakelijkheid van Colourful jobs voor andere dan directe schade, zoals hiervoor besproken, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen: verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
6. De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Colourful jobs zelf.
7. Tenzij nakoming door Colourful jobs blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Colourful jobs wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de gebruiker Colourful jobs direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld en Colourful jobs ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van diens verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Colourful jobs in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
8. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Colourful jobs indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, tekortkomingen van toeleveranciers van Colourful jobs, tekortkomingen van door Colourful jobs ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) gebruikers, storingen in de verbinding met internet, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
9. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voort duurt, zijn zowel Colourful jobs als de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
10. Iedere vordering tot schadevergoeding door de gebruiker of de bezoeker die niet door de gebruiker of de bezoeker gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van de gebruiker.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee maanden, tenzij de vacature eerder is gesloten.
2. Partijen hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de dienst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen.
3. De door Colourful jobs voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van de gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 10 Overige bepalingen
1. Colourful jobs is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de debruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is diens enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken.
2. Colourful jobs wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele gebruiksvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de gebruiker en de bezoeker van de hand.
3. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven de gebruiker of de bezoeker en Colourful jobs aan het overblijvende gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden verbonden. Colourful jobs zal het ongeldige of nietige gedeelte vervangen door voorwaarden die wel geldig en niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.