Kwintes

Lid Raad van Toezicht

Geplaatst op 23 september 2022
  • Zeist
  • Reageren voor 22 oktober 2022
Kwintes is een op herstel gerichte organisatie voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen en biedt ondersteuning aan z’n 8200 cliënten. Dat doet Kwintes met circa 1900 medewerkers. Voor deze prachtige organisatie zijn wij op zoek naar een betrokken en enthousiast lid raad van toezicht, tevens lid van de commissie Zorg, Kwaliteit & Veiligheid.

Je bent iemand met visie op deze maatschappij en je zou graag een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de positie van een brede doelgroep van mensen met psychische of psychosociale problemen. Inclusie en diversiteit liggen je na aan het hart en zijn thema’s waar je actief mee bezig bent. Je bent bekend met het systeem van uitsluiting en hebt wellicht vanuit eigen ervaring meegemaakt hoe het is om als ‘anders’ te worden aangezien.

Verder beschik je over de volgende ervaring en kwaliteiten:

  • Hart voor deze sector en de doelgroep van Kwintes;
  • Kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteit en veiligheid in het zorgdomein of aanpalende gebieden.
  • Reflectief op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
  • Strategisch inzicht, helikopterview, is in staat om het geheel te blijven overzien
  • Integer en positief kritisch.
  • In staat om de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid bij de organisatie en de rol die de raad van toezicht past.

Gezien de samenstelling van raad van toezicht is er ruimte voor een kandidaat die de stap naar het toezichthouderschap wil maken. Verder streeft Kwintes naar een onderling aanvullende en divers (in de breedste zin van het woord) samengestelde raad van toezicht. Mensen met een bi-culturele achtergrond worden van harte uitgenodigd om ook te reageren.

Dit betreft een bezoldigde functie conform de richtlijnen van NVTZ.


Toezicht en bestuur

Kwintes heeft een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Ineke van Hooff. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt hierover rekenschap af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid tevens als klankbord en adviesorgaan van de bestuurder. De Governancecode Zorg 2022 vormt de leidraad.

De raad van toezicht vergadert circa zes keer per jaar. Jaarlijks vinden werkbezoeken plaats aan de diverse locaties van Kwintes en vindt er overleg plaats met het MT, ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij sprake is van complementaire competenties. Er wordt gewerkt met drie commissies: commissie Zorg, Kwaliteit & Veiligheid, Audit commissie en de commissie Remuneratie. De raad van toezicht kent een open, transparante, no nonsens cultuur met een sterk zelfreinigend vermogen, ruimte voor scherp debat en humor.


Over Kwintes

Kwintes biedt herstelgerichte en op maat ondersteuning aan een brede doelgroep mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Kwintes ondersteunt (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Samen met elkaar is het uitgangspunt van hoe Kwintes de zorg in Nederland wil regelen. Kwintes denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning en ziet kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden en hierin het voortouw te nemen als het moet. Burgers, welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken nauw samen om dit mogelijk te maken. Daarmee levert Kwintes een bijdrage aan een inclusieve samenleving, waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past. In de meer dan 50 gemeenten, verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Gelderland waar Kwintes actief is, bestaat een open en innovatieve houding naar de partners. Waarbij Kwintes voor de uitdaging staat samenwerkingsverbanden binnen aanbestedingstrajecten en de governance hiervan op een passende wijze vorm te geven. Daarnaast is de huidige arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt voor Kwintes.

De omzet over 2021 is 144 miljoen euro.

Over de procedure

Kwintes laat zich voor de werving & selectie van een nieuw lid voor de raad van toezicht begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232). Op de website van Kwintes is meer informatie te vinden over Kwintes in het algemeen, de raad van toezicht en de bestuurder:www.kwintes.nl


Planning

Heb je interesse reageer dan voor 22 oktober met CV en motivatiebrief via de solliciteerbutton.

De voorselectie gespreken zijn gepland op 26 en 27 oktober.

  • Eerste selectiegesprek met de selectiecommissie is gepland op 9 november.
  • De voorkeurskandidaat heeft adviesgesprekken met de overige leden van de raad van toezicht en een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad op 14 november.

De uiteindelijke benoeming zal uiterlijk per 1 januari 2023 zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de raad van toezicht op 06 december 2022.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?