• Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht
 • Website
Hogeschool Utrecht

Voorzitter Raad van Toezicht

Geplaatst op 24 oktober 2022
 • Utrecht
 • € 17.582 per jaar
 • Reageren voor 18 november 2022

‘Samen voor de toekomst’ is de titel van de visie van de Hogeschool Utrecht (HU) op onderwijs en onderzoek (link). De HU staat midden in de samenleving: door haar positionering, ambities en visie is het een inspirerende, dynamische hogeschool die actief onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk aan elkaar verbindt. Daardoor ontstaat een leeromgeving waarin studenten, met al hun talenten kunnen bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor een grote diversiteit aan vraagstukken én aan de grote, actuele transities.

Bij deze bijzondere hogeschool ontstaat een even bijzondere vacature, namelijk die van voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht vertrekt in augustus 2023 vanwege het verlopen van zijn twee zittingstermijnen. De HU zoekt daarom een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht: een dynamische, verbindende voorzitter en ambassadeur, die de meerwaarde van diversiteit optimaliseert.

De nieuwe voorzitter zal in eerste instantie als lid/inkomend voorzitter worden benoemd en kan zich tot 1 augustus 2023, in voorbereiding op het voorzitterschap, inwerken aan de zijde van de huidige voorzitter. De Raad streeft ernaar uiterlijk in april 2023 het nieuwe lid/inkomend voorzitter te kunnen benoemen.

Over de Hogeschool Utrecht

De HU heeft een lange geschiedenis en verbintenis met stad en provincie. Bij de HU studeren ruim 37.000 studenten en werken ruim 4.000 personeelsleden. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, post-initieel onderwijs, masters, Associate degrees en cursussen in Utrecht en Amersfoort.

Uit het Ambitieplan: HU in 2026 (link) blijkt dat de HU met name in de sectoren educatie, zorg, techniek en digitalisering disciplines en invalshoeken samen brengt om zo, met studenten en beroepspraktijk een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving.

Hiermee kiest de HU voor een heldere strategische positionering, propositie en identiteit: ze leidt op tot professionals met innovatievermogen, waardoor ze duurzaam van meerwaarde zijn voor hun omgeving en voor de maatschappij.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HU houdt integraal toezicht op de realisatie van het Ambitieplan, het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur, en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert het als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit acht leden (https://www.hu.nl/raad-van-toezicht).

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht HU

De Raad van Toezicht van de HU voert haar functie uit vanuit een sterke betrokkenheid bij de hogeschool.
Algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht

 • Heeft hart voor het specifieke karakter en de maatschappelijke opdracht van de HU en onderschrijft de strategische richting van de hogeschool zoals beschreven in het ambitieplan HU 2026.
 • Is in staat en bereid om actief de dialoog aan te gaan en een autonoom oordeel te vormen over (maatschappelijke) vraagstukken, teneinde hierop kritisch te bevragen en hierover te adviseren.
 • Weet als adviseur voor het bestuur de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie.
 • Vind het juiste evenwicht tussen het bewaken van de continuïteit en het wendbaar zijn in het denken; is in staat bestaande gewoonten los te laten als de situatie daarom vraagt.
 • Focust bij het invullen van de toezichthoudende rol niet alleen op wat achter ons ligt, maar meer en meer op het lerende in de toekomst. Is daarbij proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt onderscheid tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’.
 • Opereert vanuit waarden en is bereid hier open verantwoording over af te leggen.
 • Is een teamspeler, die samenwerking zoekt binnen de gemeenschap van de HU en open relaties met elkaar en met anderen aangaat. Is zich bewust van het belang van vertrouwen als basis voor deze samenwerking.
 • Is bereid opvattingen te toetsen aan die van anderen. Investeert in ontwikkeling en zelfreflectie.

Profiel voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter:

 • Is een ervaren toezichthouder die aantoonbaar grote maatschappelijke betrokkenheid, een toekomstgerichte visie, focus op in- en externe samenwerking en een rechtvaardige en inclusieve samenleving als belangrijke persoonlijke en professionele waarden vertegenwoordigt.
 • Is een autonome en onafhankelijk denker, die zijn/haar statuur met nieuwsgierigheid, betrokkenheid en oprechte interesse verbindt met de maatschappelijke opgave van de HU.
 • Zorgt dat de in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vertegenwoordigde diversiteit ten goede komt aan de kwaliteit van een dynamische gedachtewisseling en kwalitatieve besluitvorming. Blijft bij verschil van inzicht in verbinding.
 • Is vernieuwend en innovatief: is in staat de vergaderingen zodanig te leiden dat moderne, actuele en future proof afwegingen worden gemaakt met betrekking tot (cruciale) ontwikkelingen, uitdagingen en kansen.
 • Is zichtbaar in en betrokken bijde organisatie, de studenten en Hogeschoolraad en stimuleert deze actieve, betrokken invulling van het toezichthouderschap.
 • Kan door zijn/haar brede interne en externe oriëntatie de dialoog over de balans tussen ambitie en organisatorische haalbaarheid gericht en onderbouwd leiden.
 • Introduceert als ambassadeur van de HU de HU in relevante regionale en nationale netwerken en vertoont daarmee voorbeeldgedrag dat doet volgen.
 • Is een inspirerende, belangstellende persoonlijkheid met humor.
 • Geeft blijk van affiniteit met het ontwikkelen van mensen in diverse contexten (waaronder netwerken) en heeft inzicht in wat dit vereist van een hogeschool organisatie.

Ervaring als voorzitter van een Raad van Toezicht is niet vereist, maar wel het hebben van bestuurlijke eindverantwoordelijke ervaring.

Bij het selecteren van kandidaten voor deze positie streeft de Raad van Toezicht nadrukkelijk naar vergroting van de diversiteit binnen de Raad, met name voor wat betreft culturele achtergrond als connectie met jongere generaties.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. Voor de voorzitter Raad van Toezicht geldt een bezoldiging van € 17.582 per jaar, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Screening

Er zal door de HU een screening wordt uitgevoerd op onverenigbaarheden cf. de statuten van de Stichting HU en de branchecode Goed Bestuur Hogescholen.

Procedure

De Raad van Toezicht van de HU laat zich bij de werving en selectie van de voorzitter van de Raad van Toezicht ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de HU, de Raad van Toezicht en de positie van de voorzitter kunt u contact opnemen met mr. Sandra Lutchman, partner bij Colourful People (06 4074 4074). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 18 november in te sturen via de sollicitatieknop op de website van Colourful People. De voorselectiegesprekken met Sandra Lutchman staan gepland op 22 en 24 november. De selectiegesprekken vinden plaats op een nog nader te bepalen datum in januari 2023.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?