• Opdrachtgever: PCBO Amersfoort via Colourful People
 • Website
PCBO Amersfoort via Colourful People

Twee leden Raad van Toezicht

Geplaatst op 10 juni 2024
 • Leusden
 • Overig
 • gemiddeld zes keer per jaar uur
 • ongeveer 5.500 euro per jaar
 • Reageren voor 2 juli 2024

PCBO Amersfoort zoekt twee leden Raad van Toezicht, een met profiel Onderwijs en een met profiel Financiën. De Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Amersfoort (PCBO Amersfoort) daagt kinderen uit zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. De kernwaarden Ruimte, Lef en Verbinding inspireren ons om deze ambitie te realiseren.

PCBO Amersfoort faciliteert scholen op het gebied van huisvesting, ICT en personeel en kenmerkt zich door actief kwaliteitsmanagement, goed werkgeverschap en het stimuleren van samenwerking en leren van elkaar.PCBO Amersfoort is een schoolbestuur met 12 reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.PCBO Amersfoort staat voor inclusief onderwijs gekoppeld aan kansengelijkheid. Elke leerling is welkom op de scholen, verschillen verrijken!Vanuit een christelijk-sociale identiteit, en met respect voor het unieke, worden kinderen uitgedaagd zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen om zelfstandig, kritisch en respectvol samen te leren en leven. Op de scholen is aandacht voor elkaar en worden medewerkers gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Bestuur en toezicht

PCBO Amersfoort kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht (vijf leden) en een tweehoofdig College van Bestuur. Elke school kent een verantwoordelijk directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij het collegiaal opererend College van Bestuur. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting in overeenstemming met de statuten. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Er is actieve en constructieve samenwerking in de driehoek Bestuur-Medezeggenschap-Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en de uitvoering hiervan door het College van Bestuur. De kaders en afspraken zijn vastgelegd in een intern toezichtskader. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur onderschrijven de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-Raad en de code goed Toezicht van de VTOI-NVTK.De Raad van Toezicht werkt met drie commissies; de agenda-, audit- en werkgeverscommissie. Het onderdeel Onderwijs & Kwaliteit wordt door allen gedragen, daarbij kan sprake zijn van specifieke aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht werken plezierig, betrokken en professioneel met elkaar samen. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn is de positie voor het lid Onderwijs vanaf de zomer vacant, de positie van het lid Financiën komt aan het einde van het jaar open.

Kenmerken voor de leden van de Raad van Toezicht

Leden van onze raad voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Een sterke affiniteit met de onderwijsdoelstelling en maatschappelijke functie van PCBO Amersfoort
 • Affiniteit met protestants- christelijke grondslag
 • Bestuurlijke ervaring in veranderende organisaties, bij voorkeur in het publieke domein
 • Strategisch inzicht, kan vanuit een helicopterview ontwikkelingen analyseren
 • Goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en hebben een relevant netwerk passend bij deze functie (zonder belangenverstrengeling)
 • Een waardengerichte visie op intern toezicht, met als basis de waarden Lef, Ruimte en Verbinding van PCBO
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en rolvastheid als toezichthouderen samenwerkingsgericht.

Meer informatie over de profielen is in de bijlage te lezen. Voor de leden die wij zoeken hebben we specifieke kenmerken per profiel geformuleerd.

Specifieke eisen onderwijskundig profiel:

 • Senior deskundigheid op het gebied van onderwijs, onderwijsontwikkelingen en kwaliteitsbeleid
 • Beeld van landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs en onderwijsveranderingen.
 • Zicht op belangrijke trends in onderwijsvernieuwing en herkent daarin kansen en risico’s
 • Oog voor de betekenis hiervan in de praktijk voor scholen in het basisonderwijs

De benoeming van het nieuwe lid met het profiel Onderwijs vindt plaats op voordracht van de GMR.

Specifieke eisen financieel profiel

 • Financiële kennis en ervaring met financieel management en risicomanagement in (minstens) middelgrote publiek gefinancierde organisaties
 • Bekwaam in planning- en control cyclus, organisatieprocessen, projectmatig- en data-gedreven werken
 • Bij voorkeur ervaring met onderwijsfinanciën.

Vanwege de samenstelling van de huidige raad heeft het de voorkeur dat minimaal een van de nieuwe leden ervaring heeft als toezichthouder, minimaal een van de leden een vrouw is, minimaal een van de leden actieve betrokkenheid heeft met de protestantse kerk en minimaal een van de leden zelf ervaring heeft als bestuurder. Wij nodigen van harte kandidaten uit die bijdragen aan diversiteit in brede zin om te reageren.

Inzet en verwachtingen

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Binnen de raad is er een grote betrokkenheid naar de organisatie. Er vinden met regelmaat themabesprekingen plaats, overlegmomenten met GMR en directeuren, schoolbezoeken en er is een jaarlijks diner met bestuur, directeuren en de GMR. Je bent ook buiten de vergaderingen beschikbaar voor overleg met de bestuurders en toezichthouders of intern overleg. Jouw aanwezigheid is gewenst bij activiteiten van de onderwijsorganisatie.

Bezoldiging

De honorering van een lid van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen (WNT) en bedraagt ongeveer 5500 euro per jaar.

Verdere informatie over PCBO Amersfoort

Het bestuur heeft de koers vastgelegd in het Koersplan 2024-2027 "Je wordt gezien".Het Koersplan geeft richting aan gemeenschappelijke doelen, samengevat in drie thema’s en biedt ruimte aan scholen om in de eigen wijk en gericht op de doelgroep accenten te leggen en specifiek beleid te voeren.Voor meer informatie over de organisatie en het koersplan verwijzen we naar de website www.pcboamersfoort.nl.

PCBO Amersfoort is een gezonde organisatie en verzorgt onderwijs aan ongeveer 3300 leerlingen. Financieel en onderwijskundig is de basis op orde en er vindt gericht ontwikkeling plaats op basis van het koersplan en de schoolplannen. Er is in Amersfoort sprake van intensieve afstemming van beleid tussen PO- en VO-besturen, lokale overheid en kinderopvang door middel van een brede educatieve agenda met als beleidsprogramma ‘Inclusieve Stad’ waarin aan gedeelde ambities wordt gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn Kansrijk Funderend Onderwijs, internationalisering en curriculumontwikkeling op wereldburgerschap. Ook wordt er samengewerkt in het Regionaal Transfercentrum Transvita gericht op de aanpak van lerarentekorten.Onderwijshuisvesting is decentraal bij de besturen belegd, zij voeren een ambitieus bouwprogramma uit en werken samen in een huisvestingscoöperatie. De komende jaren komen er twee nieuwe PCBO-scholen in de wijken Schothorst en Soesterkwartier. Er is een integrale huisvestingsanalyse die grip geeft op de huisvestingsportefeuille, mede op basis van de ontwikkelingen van leerlingenaantallen, investeringen in duurzaamheid en energie en inrichting van het onderwijs.

Procedure

De Raad van Toezicht van PCBO Amersfoort laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over PCBO Amersfoort, de Raad van Toezicht en de vacante posities kunt je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor dinsdag 2 juli. De intakegesprekken met Monique zijn gepland op 8 en 11 juli. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 23 augustus met als doel de nieuwe leden per oktober te laten starten.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?